Tájékoztató a jótállási jogokról

Tájékoztató a jótállási jogokról

Ismerje meg a szemüveg vagy napszemüveg vásárlást követő jótállással kapcsolatos legfontosabb információkat.

A jótállás időtartama a szemüveg, napszemüveg kiadásától (átadásától) számított 2, vagy 3 év az eladási ár függvényében.

A kötelező jótállás időtartama 2024. május 08. napja után megvásárolt termékek esetében az eladási ár összegéhez igazodik az alábbiak szerint:


a)     10.000 forintot elérő, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,

b)     250.000 forint eladási ár felett három (3) év.


A hibás termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen használni nem tudta.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

  • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), vagy üzemben tartás (rendszeres karbantartás elmulasztása)
  • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
  • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
  • elemi kár, természeti csapás okozta.


 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

  • kijavítást vagy kicserélést igényelhet kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.


  • A fogyasztó kérheti (vagylagosan a kijavítás, kicserélés helyett) az ellenszolgáltatásként kifizetett vételár arányos leszállítását vagy elállhat a szerződéstől, ha a forgalmazó a kijavítást, vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztó kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A fogyasztó ingó dolognak minősülő áru esetén a hibát a forgalmazó költségére maga nem javíthatja, illetve mással sem javíttathatja ki. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15) napon belül elvégezze. Amennyiben a 15 napon belüli kijavítás, vagy kicserélés nem lehetséges, erről előzetesen és igazolható módon értesíteni kell a vásárlót. A kijavítás, vagy kicserélés időtartama azonban nem haladhatja meg a 30 napot. Amennyiben a kijavítás a 30. napig nem valósul meg, köteles a forgalmazó a hibás terméket a javításra átvételtől számított 30. naptól legkésőbb 8 napon belül hibátlan termékre kicserélni. Ha kicserélni nem tudja a terméket, vagy a vásárló az elállás mellett dönt, a forgalmazó részére bemutatott jótállási jegyen, ennek hiányában a vételárat tartalmazó bizonylaton feltüntetett ténylegesen kifizetett vételárat köteles 8 napon belül visszafizetni a fogyasztó részére.


Amennyiben a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a szemüveg, napszemüveg nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában köteles a kereskedő azt 8 napon belül kicserélni. Amennyiben a kicserélésre nincs lehetőség, a forgalmazó köteles a vásárló által bemutatott jótállási jegyen, ennek hiányában, a kifizetett vételárról szóló bizonylat bemutatása esetén a kifizetett vételárat a fogyasztó részére 8 napon belül visszatéríteni.


A jótállási időtartam alatt három alkalommal történt kijavítást követően ismételt meghibásodás esetén - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a forgalmazó a hibás terméket nyolc (8) napon belül kicserélni. Amennyiben a kicserélésre nincs lehetőség, a jótállási jegy, ennek hiányában a vételár megfizetését igazoló bizonylat bemutatása esetén az azon feltüntetett összeget nyolc (8) napon belül köteles a kereskedő a vásárló részére visszatéríteni.


A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

 A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.

 A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.


A fogyasztó ugyanazon hiba miatt jótállási igényt, kellékszavatossági igényt, valamint termékszavatossági igényét egyszerre, egymással párhuzamosan is érvényesíthet. Amennyiben egy adott hiba miatt egyszer sikerrel érvényesítette a fogyasztó a hibás teljesítésből eredő igényét (például kicserélésre került a termék), ugyanezen hiba tekintetében más jogi alapon erre már nem tarthat igényt.


Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.


 A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető.

Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát, vagy nyugtát - fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A jótállásból eredő jogok teljesítésének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a vásárló általi visszaszolgáltatása.

 A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál, annak bármelyik szaküzletében, vagy akár forgalmazó székhelyén bejelentheti.

 A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.


[ErrorDialogTitle]

asdfasdfasd

Siker

A termék sikeresen a kosárba került