Tájékoztató a jótállási jogokról

Tájékoztató a jótállási jogokról

Ismerje meg a szemüveg vagy napszemüveg vásárlást követő jótállással kapcsolatos legfontosabb információkat.

Tájékoztató a jótállási jogokról szemüveg vásárlása esetén


A jótállás időtartama a szemüveg kiadásától (átadásától) számított 1, 2, vagy 3 év az eladási ár függvényében. A kötelező jótállás időtartama 2021. január 01. napja után megvásárolt és a rendeletben felsorolt termékek esetében az eladási ár összegéhez igazodik az alábbiak szerint:

a)      10.000 forintot elérő, de 100.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,

b)      100.000 forintot meghaladó, de 250.000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén kettő (2) év

c)      250.000 forint eladási ár felett három (3) év.


A hibás termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen használni nem tudta.


Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.


Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • A fogyasztó kérheti (vagylagosan a kijavítás, kicserélés helyett) az ellenszolgáltatásként kifizetett vételár arányos leszállítását, a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a forgalmazó a kijavítást, vagy kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztó kijavításhoz, vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A fogyasztó ingó dolognak minősülő áru esetén a hibát a forgalmazó költségére maga nem javíthatja, illetve mással sem javíttathatja ki. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.


A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt (15) napon belül elvégezze.

Amennyiben a 15 napon belüli kijavítás, vagy kicserélés nem lehetséges, erről előzetesen és igazolható módon értesíteni kell a vásárlót. A kijavítás, vagy kicserélés időtartama azonban nem haladhatja meg a 30 napot. Amennyiben a kijavítás a 30. napig nem valósul meg, köteles a forgalmazó a hibás terméket a javításra átvételtől számított 30. naptól legkésőbb 8 napon belül hibátlan termékre kicserélni. Ha kicserélni nem tudja a terméket, vagy a vásárló az elállás mellett dönt, és a vételárat tartalmazó bizonylatot a forgalmazó részére bemutatja, abban az esetben a vállalkozás köteles a ténylegesen kifizetett vételárat 8 napon belül visszafizetni a fogyasztó részére.

Amennyiben a jótállási időtartam alatt a termék első alkalommal történő javítása során megállapítást nyer, hogy a szemüveg nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában köteles a kereskedő azt 8 napon belül kicserélni. Amennyiben a kicserélésre nincs lehetőség, a vásárló által bemutatott, a kifizetett vételárról szóló bizonylat bemutatása esetén a forgalmazó köteles a kifizetett vételárat a fogyasztó részére visszatéríteni.

A jótállási időtartam alatt három alkalommal történt kijavítást követően ismételt meghibásodás esetén - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - , amennyiben a vásárló a Ptk. 6:159. §(2) bekezdés b) pontja alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, nem kívánja a hibás terméket a vállalkozás költségére kijavítani, vagy mással kijavítattni, köteles a forgalmazó a hibás terméket nyolc (8) napon belül kicserélni. Amennyiben a kicserélésre nincs lehetőség, a vételár megfizetését igazoló bizonylat bemutatása esetén az azon feltüntetett összeget nyolc (8) napon belül köteles a kereskedő a vásárló részére visszatéríteni.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát, vagy nyugtát - fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők. A jótállásból eredő jogok teljesítésének nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a vásárló általi visszaszolgáltatása.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál, annak bármelyik szaküzletében érvényesítheti.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

Tájékoztató a jótállási jogokról napszemüveg vásárlása esetén

A jótállás időtartama a bruttó 10.000 Ft-os vételárat meghaladó napszemüveg, vagy a beépített szemüveg-, vagy napszemüveg alkatrész megvásárlásától számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére történő átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a forgalmazó a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó
 • választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a forgalmazónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a forgalmazó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a forgalmazót terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát, vagy nyugtát - fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazónál érvényesítheti.

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó részére átadni. A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

[ErrorDialogTitle]

asdfasdfasd

Siker

A termék sikeresen a kosárba került